Little Prince nr. PP-5145 / Vietnamese 

ISBN:
978-604-62-6619-8
Year of publication:
2018
Publisher:
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Place of publication:
Hanoi
Translator(s):
Nguyên Tuân Viêt & Vac Bông
Size W x H:
144 x 204 mm
Cover:
soft cover
Comments:
Vietnamese / English

Previous page